Meddelelse & Aktiviteter

SENESTE NYT:

Biskoppen har den 1. september sendt følgende meddelelse:

 

Til præster og menighedsrådsformænd i Randers, Viborg og Silkeborg menigheder,

Kære pastor Stefano, kære pastor Davide,

Kære Kirsten, Flemming og Asbjørn,

For nogle uger siden blev det besluttet, at pastor Bernardo Petrini fratræder som konstitueret sognepræst for Viborg og Silkeborg menigheder.

Under pastor Bernardos sygeorlov blev pastor Stefano konstitueret som sognepræst også for Viborg og Silkeborg, ligesom pastor Davide i den tid blev bedt om at betjene de samme to menigheder, dog med bopæl i Randers.

Da pastor Bernardo ikke vender tilbage til de to menigheder, har vi i biskoppeligt råd drøftet en ny ordning for Viborg, Silkeborg og Randers menigheder, som går ud på følgende:

Pastor Stefano forbliver konstitueret sognepræst, også for Viborg og Silkeborg menigheder; men pastor Davide udnævnes til andenpræst i både Randers, Viborg og Silkeborg med fortsat bopæl i Randers. De to præster er således ansvarlige for alle tre menigheder. Dog vil pastor Davide primært arbejde i Viborg og Silkeborg; men ellers står det præsterne frit at aftale, hvordan enkelte tjenester og opgaver kan fordeles.

M.h.t. økonomi, ikke mindst vedrørende kørsel, blev det i biskoppeligt råd foreslået, at udgifterne deles efter antallet af medlemmer i de enkelte menigheder. Denne ordning har fungeret tilfredsstillende i to andre pastorale enheder.

Der er med ovenstående ordning ikke formelt oprettet nogen ny pastoral enhed. Inddelingen ifl. ”Det nye Danmarkskort” gælder stadigvæk. Således er der ikke ændret ved ordningen angående udpegning af medlemmer til pastoralrådet.

De relevante udnævnelsesdokumenter følger snarest.

Vor pastorale situation gør det nogle gang nødvendigt at foretage ændringer i allerede lagte planer; men jeg håber, at ovenstående ordning vil fungere til alles tilfredshed, og jeg ønsker alle implicerede parter Guds velsignelse for et godt samarbejde. Jeg hører dog også gerne jeres kommentarer til ordningen.

Med de venligste hilsener

+Czeslaw

- § -

 

Det betyder at vor konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: stefanotarquini1984@gmail.com

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris . Selv om han nu også er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

Mobile: 81 71 66 70

Email: d.denigris@yahoo.dk

 

 

MESSETIDER: kommende uge

 

Mandag den 17. september kl. 17.00

Onsdag den 19. september kl. 17.00, Ordets Gudstjeneste

sakramentstilbedelse kl. 16.30

Fredag den 21. kl. 18.30 Festen for den Hellige Matthæus

Lørdag den 22. september kl. 9.00,

Søndag den 23. september kl. 9.00, Katekesens søndag

 

 

HUSK AT NOTERE I KALENDEREN

 

Sankt Kjelds Cinema viser tirsdag den20. september kl. 18.30 ”The Shack” - ALLE ER VELKOMNE

 

Undervisning for børn der skal modtage deres Første Kommunion begynder lørdag den 22. september med messen kl. 9.00

 

SANGGRUPPE. Kan du lide at synge? vil du være med til at øve nyt? Vi mødes på pulpituret efter kl. 9.00 messerne på søndage

 

Et hjerteligt og varmt ”velkommen” til p. Davide.

"Vi håber, at du hurtigt vil føle dig hjemme i vores lille menighed. Vi vil gerne have dig flere år frem i tiden. Vi beder til Gud, at han vil skænke dig glæde ved at tjene Ham, og at Han vil være med dig, især når der kommer sværere stunder. På denne store Maria-festdag beder vi til Jomfru Maria, at hun vil lægge sin kappe om dig, og gå i forbøn til sin Søn for dig. Velkommen."

 

Med biskop Czeslaw Kozon fejrede vi søndag firmelsesfest for Sasa, Maria, Klaudia og Julie. Vi ønsker dem STORT TIL LYKKE.

TAK til alle der hjalp med til at gøre dagen festlig for de unge og for menigheden. Stor tak til forældrene, der havde pyntet kirken og menighedslokalet så flot og festligt. Tak for en dejlig reception.

 

 

DUK´s 70 års jubilæum 15.-16. september i Fredericia – se infoplakat og tilmelding

 

 

FØLG MED PÅ OPSLAGSTAVLEN I VÅBENHUSET

Du kan få meddelelserne tilsendt, giv Asbjørn din mail og tilladelse til at opbevare den.

 

KIRKESKAT

p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.

 

Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.

 

Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.

 

p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.

 

Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.

 

SILKEBORG VIBORG UNGE KATOLIKKER SVUK

indkalder til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i menighedslokalet i Skt. Kjelds kirke i Viborg søndag d. 9. september 2018 umiddelbart efter messen.

 

Der vil være lettere forplejning til alle under generalforsamlingen.

 

Dagsorden i henhold til vedtægter.

 

•1. valg af dirigent

•2. bestyrelsens beretning for det forløbne år

•3. forelæggelse af det reviderede årsregnskab

•4. indkomne forslag

•5. forslag til aktivitetsplan for det kommende aktivitetsår

•6. forelæggelse og godkendelse af et budget for kommende aktivitetsår

•7. fastsættelse af kontingent

•8. valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter for det kommende år. Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold ti §6.1

•9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant for det kommende år

•10. Eventuelt

 

 

Indkaldelse er sendt ud 26. august 2018.

 

Med venlig hilsen

 

Anthony Sangano

Formand SVUK

 

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "

Skt. Kjelds Kirke